САГААЛГАН

 

САГААЛГАН

Бурхандаа бадаруулhан зулатнай, наhыетнай нэмэжэ байг

Бурхандаа утаhан  санзайтнай, сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Бурхандаа табиhан далгатнай баян хэшэгтай боложо байг,

Бурхандаа ургэhэн сайтнай haнahан хэрэгыетнай бутээжэ байг!

БОЛТОГОЙ!

Сагаан hараар, сагаалганаар!

Дни поклонения 
Его Святейшеству 
 XII Пандито Хамбо ламе Даши Доржо Этигэлову в 2017г 
26 
февраля, 5 апреля, 
10 мая, 9 июня, 27 июля, 
24 сентября, 10 ноября, 
12 декабря, 16 февраля                2018 г.